Informationssäkerhet 30 YH-poäng, 3 mån 50% studietakt

För dig som systematiskt ska arbeta med informationssäkerhet utgående från MSBs ramverk och ISO 27000 serien.

Förkunskap:

Inga

Praktisk information:

Kursen ges som deltidsstudier med två undervisningstillfällen om tre dagar var, mellantidsuppgifter att arbeta med hemma, samt en avslutande tentamen och återsamling. De två undervisningstillfällena ges på plats i Göteborg under tre dagar, där vi börjar vid lunch dag 1, och slutar tidig eftermiddag dag 3. Undervisningen innehåller en teoretisk bas och blandas med gruppuppgifter och problemlösningar. Vår ambition är att studierna ska gå att kombinera med förvärvsarbete. Mellantidsuppgifterna är av olika slag: dels syftar de till att bekräfta nya kunskaper, dels till att använda och applicera kunskaperna i analyser, problemställningar och praktiska moment. Kursen avslutas med en tentamen på plats i Göteborg.

Kursbeskrivning:

Innehåll:

 • Ledningssystem för informationssäkerhet
 • Säkerhetsåtgärder med stöd av ISO/IEC standard 27002
 • Organisation av informationssäkerheten gällande roller, mandat och ansvar
 • Klassificering av tillgångar
 • Svensk och europeisk lagstiftning om informationssäkerhet
 • Digitala hotbilder och sårbarheter, idag och i morgon
 • Riskanalys
 • Säkerhetskultur och personalsäkerhet
 • Upphandling och tredjepartsrelationer
 • Incidenthantering
 • Kontinuitetshantering

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete
 • Svensk och gemensam europeisk lagstiftning gällande informationssäkerhet
 • ISO/IEC standard 27001 med bilaga 27002
 • Digitala hotbilder och sårbarheter

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utbilda och handleda verksamhetens personal i informationssäkerhetsfrågor.
 • Bidra till att verksamhetens informationssäkerhetsarbete utvecklas med hjälp av forskning och nya framsteg.
 • Stödja upphandlingsprocesser och förvaltning av tredjepartsrelationer ur ett informationssäkerhetsperspektiv.
 • Skapa och kommunicera policys, riktlinjer och anvisningar som är tillämpbara inom informationssäkerhetsarbetet.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • Leda projekt- och utvecklingsarbete inom ramen för MSBs riktlinjer gällande ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i enlighet med ISO/IEC 27001.
 • Genomföra risk- och verksamhetsanalyser samt identifiera brister i informationssäkerhetsarbetet.
 • Identifiera sårbarheter gällande informationssäkerheten i organisationen samt ta fram handlingsplaner för att åtgärda dem.
 • Kravställa gällande informationssäkerhet gentemot organisationens olika delar.

Kursformat:
Kursen ges som deltidsstudier med två undervisningstillfällen om tre dagar var, mellantidsuppgifter att arbeta med hemma, samt en avslutande tentamen och återsamling. De två undervisningstillfällena ges på plats i Göteborg under tre dagar, där vi börjar vid lunch dag 1, och slutar tidig eftermiddag dag 3. Undervisningen innehåller en teoretisk bas och blandas med gruppuppgifter och problemlösningar. Vår ambition är att studierna ska gå att kombinera med förvärvsarbete.
Mellantidsuppgifterna är av olika slag: dels syftar de till att bekräfta nya kunskaper, dels till att använda och applicera kunskaperna i analyser, problemställningar och praktiska moment.
Kursen avslutas med en tentamen på plats i Göteborg.

Tid : Kurstillfälle 1: Datum kommer inom kort
        Kurstillfälle 2: Datum kommer inom kort
        Tentamen: Datum kommer inom kort

Förutsättningar

 1. För att starta kursen förutsättes minst 10 deltagare.
 2. För att kursen också ska ge yrkeshögskolepoäng gäller att bindandende anmälan är gjord cirka 5 veckor och godkänd av YH-myndigheten innan start .

För att säkerställa ovan förutsättningar så kommer anmälningstiden att stängas senast en månad innan kursstart eller vid full klass.

OBS: Denna kurs skickar inte automatisk bekräftelse på anmälan utan hanteras manuellt. Bekräftelse skickas normalt inom tre dagar.