Stabsmetodik Grund - 2 dagar

Medarbetare som ska arbeta i en krisledningsorganisation, antingen centralt eller ute i någon av verksamheternas krisledningsgrupper. Utbildningen är anpassad för att deltagare från de olika beställarna ska kunna gå tillsammans men kan även genomföras som kommun/länsstyrelse/region/statlig myndighet/organisationsspecifik. Inför utbildningarna genomförs en uppdragsdialog med beställaren(-na) för att fånga upp och tydliggöra mål och syfte med utbildningen samt önskemål om anpassning.

Förkunskap:

Utbildningen anpassas så att deltagarna kan nyttja sina tidigare erfarenheter och sin ordinarie roll i sin ”hemmastab”.

Praktisk information:

Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna utbildningsbevis. Skriftlig utvärdering genomförs och redovisas för beställaren.

Kursbeskrivning:

Dag 1

 • Samhällets skyddsvärden
 • Hot och sårbarheter
 • Krishanteringssystemets principer
 • Aktörer
 • Styrinstrument (lagstiftning ,riktlinjer)
 • Stabsarbete
 • Stabsmetodik
  • Larm / uppstart / krisledning
  • Verktyg och mallar
 • Dokumentation
 • Utformning av stabslokalerna
 • Praktisk tillämpning stabsmetodik 1

Dag 2

 • Stress- och krisreaktioner
 • Praktisk tillämpning stabsmetodik 2
 • Kriskommunikation
 • Praktisk tillämpning stabsmetodik 3
 • Utvärdering

Kursmål

Skapa/öka individens förmåga att i sin roll i krisledningsorganisationen kunna bistå till att hantera en kris eller extraordinär händelse utifrån en gemensam metodik.