Stab- och ledningsmetodik, Grund

Medarbetare som ska arbeta i kommunens krisledningsorganisation, antingen centralt eller ute i någon av verksamheternas krisledningsgrupper. Utbildningen är anpassad för att deltagare från de olika beställarna ska kunna gå tillsammans men kan även genomföras som kommun/organisationsspecifik. Inför utbildningarna genomförs en uppdragsdialog med beställaren(-na) för att fånga upp och tydliggöra mål och syfte med utbildningen samt önskemål om anpassning.

Förkunskap:

Utbildningen anpassas så att deltagarna kan nyttja sina tidigare erfarenheter och sin ordinarie roll i sin ”hemmastab”.

Praktisk information:

Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna utbildningsbevis. Skriftlig utvärdering genomförs och redovisas för beställaren.

Kursbeskrivning:

Dag 1

 • Inledning och krishanteringssystemet
 • Stabens uppdrag
 • Ledningsbegreppet samt dess innebörd
 • Stab som organisation och arbetsform
 • Metodik vid lägesföredragning
 • Stabsorientering
 • Praktisk tillämpning
 • Stabsarbetsplan och andra verktyg och mallar
 • Praktisk tillämpning

Dag 2

 • Informationshantering
 • Kriskommunikation
 • Praktisk tillämpning
 • Samverkan och samverkansformer
 • Gemensamma grunder för samverkan och ledning
 • Bedömande som stöd för beslutsfattande och problemlösning
 • Beslutsfattande och delgivning
 • Praktisk tillämpning
 • Ledarskap under stress och svåra förhållanden
 • Utvärdering