Öppna utbildningar

Vi förmedlar kunskaper och färdigheter, ger verktyg och metoder samt visar goda exempel, så att du och din organisation på egen hand kan hantera arbetslivets händelser. Här kan du läsa mer om våra öppna utbildningar samt göra en anmälan.

Arbetsmiljö
Grund

Arbetsmiljölagen och dess grundkrav. Skyddsansvar och tillbud/incidenthantering. Säkerhetsarbete.

Läs mer

Arbetsmiljö Fördjupning

Fördjupade kunskaper, metoder och mallar om Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Läs mer

Delegation av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljölagens krav vid fördelning av arbetsmiljö- uppgifter samt praktiska exempel och mallar.

Läs mer

Arbeta som skydds/
arbetsmiljöombud

Roller, befogenheter och uppgifter som ombud. Samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare.

Läs mer

BAS P/U
Grund

Grundläggande kunskaper om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljö- samordning.

Läs mer

Heta
arbeten

Rutiner vid heta arbeten eller beställning av heta arbeten enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer.

Läs mer

BAS P/U
Fördjupning

Fördjupad kunskap om Arbetsmiljölagens krav samt föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete.

Läs mer

BAS P/U för beställare

Arbetsmiljölagen och föreskriften Byggnads och anläggningsarbete. Beställarens ansvar och uppgifter.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Grundläggande kunskaper om brandskydd, teori och övning. Utrymning och utrymningsorganisation.

Läs mer

Fallskydd
Bas

Utbildningen är ett krav från Arbetsmiljöverket för alla som jobbar i en fallriskmiljö över 2 meter.

Läs mer

Fallskydd
Räddning

Fallskydd Räddning är en utbildning för dig som redan gått fallskydd bas och behöver räddningsdelen.

Läs mer

Fallskydd
Komplett

Fallskydd komplett är en heldags utbildning som inkluderar både Fallskydd Bas & Räddning

Läs mer

Kunskap om fallskydd

Utbildningen riktar sig till chefer och ansvariga för att informera om vad lagen säger om fallskydd.

Läs mer

Anläggningsskötare brandlarm

Kunskap om vilka krav och regler som gäller för brandskydd och larmanordningar.

Läs mer

Kombiövning, Brandskydd & HLR

Fartfylld scenarioövning med Förstahjälpen, hjärt-lungräddning samt brandskydd i teori och praktik.

Läs mer

Allmän brandkunskap

Grundläggande kunskaper om hur man förebygger brand och hur man agerar vid uppkommen brand.

Läs mer

Brandskydd på bygg-
arbetsplats

Grundläggande kunskap om vilka krav som ställs på brandskyddet på en byggarbetsplats.

Läs mer

Underhåll av handbrandsläckare

Kunskaper om hur man sköter underhåll, tillsyn och service av handbrandsläckare och brandposter.

Läs mer

Första hjälpen/HLR m hjärtstartare (AED)

Livsavgörande kunskaper om hur man agerar vid hjärtstopp, luftvägsstopp eller personolycka.

Läs mer

Kamratstödsutbildning Grund

Grundläggande utbildning som riktar sig till blivande kamratstödjare i den egna organisationen.

Läs mer

Kamratstödsutbildning Repetition

Repetitionsutbildning som riktar sig till befintliga kamratstödjare i den egna organisationen.

Läs mer

Krisledning
Grund

Stabsmetodik, handlingsplaner och teori kring olika krishändelser för Krisledningsgruppen

Läs mer

Stress och kris
Grund

Förståelse och kunskap om Stress- och krisreaktioner. Rutiner kring omhändertagande och stöd.

Läs mer

Medieträning
Grund

Hur media fungerar, hur journalister arbetar samt kunskap om den praktiska intervjusituationen.

Läs mer

Medieträning Fördjupning

Fördjupad kunskap, teori och övningar för att du ska kunna prestera bättre framför kamera/mikrofon.

Läs mer

Krisledningsövning
-skräddarsydd för er

Övning efter Krisledning Grund. Vi skräddarsyr krisledningsövningen efter era behov och önskemål.

Läs mer

Hot och
våld

Hur hot- och våldssituationer uppkommer, hur de kan förhindras och vad man ska göra i ett akut läge.

Läs mer

Kombiutbildning
företagsanpassad

Anpassat: Aktuell kunskap på ett roligt och fartfyllt sätt; hantera akut sjukdom, olycksfall, brand.

Läs mer

Vuxen-HLR med hjärtstartare (AED)

Kunskap och praktisk övning hur man ska agera vid ett hjärtstopp eller ett luftvägsstopp.

Läs mer

HLR-AED Instruktörsutbildning

Test i HLR, hjärtstartare och luftvägstopp. Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning.

Läs mer

D-HLR Teamträning med hjärtstartare

Hur man i team använder hjärtstartare för att ge en strömstöt i samband med ett oväntat hjärtstopp.

Läs mer

D-HLR Instruktörsutbildning

Ger kunskap och behörighet att utbilda personer i D-HLR enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Läs mer

Barn-
HLR

Utbildningen ger dig kunskap om vad man ska göra vid barns hjärtstopp, luftvägstopp eller vid olycka

Läs mer

Föreståndare Brandfarlig vara

Utbildning i rollen som föreståndare för brandfarliga varor, tillståndsansökan och riskbedömning.

Läs mer

Grundläggande krisberedskap

Kurs som kan företagsanpassas, krisberedskap grund med intro till Gemensamma grunder

Läs mer

Gemensamma grunder

Tvådagarsutbildning, samverkan och ledning vid samhällsstörningar enligt Gemensamma grunder

Läs mer

Stab- och ledningsmetodik

Stabsmetodikutbildningen omfattar två heldagar, tider anpassas efter kundens önskemål.

Läs mer

Utbildning för krisledningsnämnd

Anpassad halvdagsutbildning med aktuella scenariopanoraman för krisledningsnämnder

Läs mer

Handläggarutbildning
Qoll

Vi går igenom funktioner i incidentrapporteringssystemet och Qoll för dig som är handläggare.

Läs mer

Skyddskommitté/
skyddsgruppsutbildning

Utbildningen kommer att inrikta sig på hur skyddskommitténs arbete ska fungera på arbetsplatsen

Läs mer

Tvådagars stabschefsutbildning
(TiB)

Stabschefsutbildning / utbildning för Tjänsteman i beredskap (TiB) - anpassat för er.

Läs mer

Riskbedömning -
arbetsmiljö & säkerhet

Första viktiga steget i ditt arbetsmiljöarbete. Planera, samla information, bedöm och åtgärda.

Läs mer

Säkerhetsskydd - rikets säkerhet i fokus

Heldagsutbildning i säkerhetsskydd med fokus på analys, handlingsplan och praktiskt genomförande.

Läs mer

Administratörsutbildning
Qoll

Vi går igenom funktioner i incidentrapporteringssystemet och Qoll för dig som är administratör.

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar

Kurs för dig som har fastighetsägaransvar. Vad innebär det och vilka områden måste man ha koll på.

Läs mer

Utrymningsledare Planera och agera

Halvdagskurs som riktar sig till medarbetare som ska axla rollen som utrymningsledare vid brand.

Läs mer

Arbetsmiljö & Kris för chefer

Kurs för chefer och alla med medarbetaransvar - årlig uppdatering av Arbetsmiljö och Kris

Läs mer

Brandfarliga Arbeten

Teoretisk och praktisk utbildning som ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten

Läs mer

Kvarts & stendamm i arbetsmiljön

Utbildning för dig som i din yrkesutövning löper risk för att utsättas för kvarts- eller stendamm

Läs mer

Enklare elarbeten
- Fastighetsskötare

Grundläggande utbildning för fastighetsskötare som kommer i kontakt med elinstallationer i arbetet

Läs mer

Enklare elarbeten
- Drifttekniker

Grundläggande utbildning för drift- och fastighetspersonal som kommer i kontakt med elinstallationer

Läs mer

Skötsel av elanläggning

Utbildning som ger grundläggande kunskap för dig som ansvarar/arbetar med skötsel av elanläggningar.

Läs mer

Redigerar-
utbildning

Vi går igenom basfunktioner och finesser i HELP24 och Krisjouren för dig som är redigerare.

Läs mer

Säkra lyft
Heldag

Med utbildning minskar du risken för olyckor och tillbud och kan hantera last och redskap rätt

Läs mer

Anläggningsskötare sprinkler

Kurs för den som är anläggningsskötare sprinkler hos kunden, kundanpassas helt eller delvis

Läs mer
0:0:47