Distansutbildningar

Vi förmedlar kunskaper och färdigheter, ger verktyg och metoder samt visar goda exempel, så att du och din organisation på egen hand kan hantera arbetslivets händelser. Här kan du läsa mer om våra teoretiska distansutbildningar samt göra en anmälan.

Arbetsmiljö i praktiken

Case-baserad halvdagsutbildning med repetition och nyheter. Fortsättning

Läs mer

Peer Support inom Flyg

Grundläggande utbildning som riktar sig till blivande Peer Support inom den egna organisationen.

Läs mer

Arbetsmiljö
Grund

Arbetsmiljölagen och dess grundkrav. Skyddsansvar och tillbud/incidenthantering. Säkerhetsarbete.

Läs mer

Stress och Kris Fördjupning

Halvdags fördjupningskurs i stress- och krisreaktioner. Förkunskaper Stress och Kris Grund

Läs mer

Arbetsmiljö Fördjupning

Fördjupade kunskaper, metoder och mallar om Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljölagens krav vid fördelning av arbetsmiljö- uppgifter samt praktiska exempel och mallar.

Läs mer

Arbeta som skydds/
arbetsmiljöombud

Roller, befogenheter och uppgifter som ombud. Samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare.

Läs mer

BAS P/U
Grund

Grundläggande kunskaper om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljö- samordning.

Läs mer

Heta
arbeten

Rutiner vid heta arbeten eller beställning av heta arbeten enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer.

Läs mer

BAS P/U
Fördjupning

Fördjupad kunskap om Arbetsmiljölagens krav samt föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete.

Läs mer

BAS P/U för beställare

Arbetsmiljölagen och föreskriften Byggnads och anläggningsarbete. Beställarens ansvar och uppgifter.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Grundläggande kunskaper om brandskydd, teori och övning. Utrymning och utrymningsorganisation.

Läs mer

Brandskydd på bygg-
arbetsplats

Grundläggande kunskap om vilka krav som ställs på brandskyddet på en byggarbetsplats.

Läs mer

Kamratstödsutbildning Grund

Grundläggande utbildning som riktar sig till blivande kamratstödjare i den egna organisationen.

Läs mer

Kamratstödsutbildning Repetition

Repetitionsutbildning som riktar sig till befintliga kamratstödjare i den egna organisationen.

Läs mer

Krisledning
Grund

Stabsmetodik, handlingsplaner och teori kring olika krishändelser för Krisledningsgruppen

Läs mer

Stress och kris
Grund

Förståelse och kunskap om stress- och krisreaktioner. Rutiner kring omhändertagande och stöd.

Läs mer

Hot och
våld

Hur hot- och våldssituationer uppkommer, hur de kan förhindras och vad man ska göra i ett akut läge.

Läs mer

Riskbedömning -
arbetsmiljö & säkerhet

Första viktiga steget i ditt arbetsmiljöarbete. Planera, samla information, bedöm och åtgärda.

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar

Kurs för dig som har fastighetsägaransvar. Vad innebär det och vilka områden måste man ha koll på.

Läs mer

Kvarts & stendamm i arbetsmiljön

Utbildning för dig som i din yrkesutövning löper risk för att utsättas för kvarts- eller stendamm

Läs mer
0:0:94