Krisledningsövning, företagsanpassad

Krisledningsövning riktar sig till alla i organisationen som ska arbeta i eller med krisledningsgruppen, skräddarsydd efter era behov och önskemål.

Förkunskap:

Krisledning Grund

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Krisledningsövning ger dig och din organisation kunskap att hantera kriser på ett professionellt sätt. Genom att praktiskt öva med krisledningsgruppen skapar ni trygghet och säkerhet i alla lägen. 

Det finns olika typer av övningar, övningarna kan vara både av lärande och prövande karaktär för hela eller delar av en organisations krisledning. Olika övningstyper kräver olika förberedelser. En av grundstenarna oavsett övningstyp är ett tydligt arbete med syfte och mål. En övnings olika faser kan se ut på följande sätt; larmmottagning, uppstart, planering under tidspress, krisledning, kommunikation, återställning, avslut och utvärdering.

Olika övningsformer;

  • Seminarieövning (table-top övning)
    • En seminarieövning är ett övningsformat där man genom samtal och diskussion utvecklar deltagarna i förutbestämda förmågor inom krisberedskapsarbetet.
  • Seminarieövning med motspel
    • En simuleringsövning med motspel består av två huvuddelar – övande aktörer och ett motspel. Hos en övad aktör kan vissa delar vara övande, medan andra delar återfinns i motspelet. De övande aktörerna får enbart kommunicera med varandra eller med motspelet. Denna övning syftar till att skapa en realistisk miljö där de övade prövar sina förmågor krisledningsarbetet.
  • Övning med fältenheter
    • Övningen kännetecknas av att en ledningsnivå övar styrning och ledning med operativa enheter som praktiskt utför ett arbete ute i fält.

Varje övning avslutas med en lärande utvärdering där uppställda mål utvärderas samt att man skapar en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Krisledningsövningen kan vara en lärande och/eller en prövande övning. Syfte och mål tas fram gemensamt med kunden i planeringsfasen inför övningen.

Utbildningens exempel-mål:
Aktören har god förmåga att initiera arbete enligt respektive aktörs plan
Aktören har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen
Aktören har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
Aktören ska genom praktisk användning utvärdera befintliga krisberedskapsplaner
Aktören ska få möjlighet att öva sig i sina respektive krisroller samt använda organisationens styrande och stödjande dokument för krishantering, samt följa rapporteringskedjan uppåt i organisationen
Få kunskap om eskaleringen av en händelse lokalt till regional ledning