Stabschefsutbildning - 2 dagar

Medarbetare som arbetar i en krisledningsorganisation (krisledningsstab) och som ska kunna kliva in i och agera i rollen som stabschef (krisledare)

Förkunskap:

Deltagaren ska ha genomfört Stab- och ledningsmetodik grund, 2 dagar

Praktisk information:

Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna utbildningsbevis. Skriftlig utvärdering genomförs

Kursbeskrivning:

Syftet med utbildningen är att, baserat på deltagarens tidigare erfarenheter och kunskaper, öka förmågan att kunna agera som stabschef inom den egna organisationen vid en samhällsstörning.

Efter kursen skall deltagaren:

 • kunna organisera staben, starta upp stabens arbete och leda stabens verksamhet.
 • i stabschefsrollen kunna genomföra stabsorientering, föredragning, bedömande och upprätta en planering för arbetet.
 • kunna särskilja roller och uppgifter mellan chefen/beslutsfattarens, stabschefen och stabens olika funktioner.

Kursen innefattar tre teoripass och tre större övningsmoment där deltagaren praktiskt får öva på att agera som stabschef.

PASS – 1

 • Stabsarbete
 • Beredskap och larm
 • Organisering av stab i funktioner
 • Stabsmetodik
 • Dokumentation
 • Utformning av lokaler

PASS – 2

 • Stabschefsrollen
 • Uppdrag, framgångsfaktorer, egenskaper
 • Att tilldela uppgifter
 • Beslutsfattarens utmaningar

PASS – 3

 • Grunder i beslutsfattande
 • Gemensamma grunder för samverkan och ledning
 • Föredragning för högre chef
 • Prioriteringar och beslutsmodeller.

Övningar

Uppstartsövningar i rollen som stabschef
Förberedelser inför uppstartsmöten
Skapande av inriktningsbeslut
Seminarieövning med fokus på löpande krisledning, struktur och dokumentation