Distansutbildningar

Vi förmedlar kunskaper och färdigheter, ger verktyg och metoder samt visar goda exempel, så att du och din organisation på egen hand kan hantera arbetslivets händelser. Här kan du läsa mer om våra teoretiska distansutbildningar samt göra en anmälan.

Arbetsmiljö
Grund

Arbetsmiljölagen och dess grundkrav. Skyddsansvar och tillbud/incidenthantering. Säkerhetsarbete.

Läs mer

Delegation av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljölagens krav vid fördelning av arbetsmiljö- uppgifter samt praktiska exempel och mallar.

Läs mer

BAS P/U
Grund

Grundläggande kunskaper om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljö- samordning.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Grundläggande kunskaper om brandskydd, teori och övning. Utrymning och utrymningsorganisation.

Läs mer

Krisledning
Grund

Stabsmetodik, handlingsplaner och teori kring olika krishändelser för Krisledningsgruppen

Läs mer

Stress och kris
Grund

Förståelse och kunskap om Stress- och krisreaktioner. Rutiner kring omhändertagande och stöd.

Läs mer

Kvarts & stendamm i arbetsmiljön

Utbildning för dig som i din yrkesutövning löper risk för att utsättas för kvarts- eller stendamm

Läs mer
0:0:156