Krisberedskap Grund

Kursen vänder sig till personer inom privat och offentlig sektor, samt frivilligorganisationer, som arbetar med samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå. Kursens syfte är att ge deltagarna förutsättningar att utveckla grundläggande kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap.

Förkunskap:

Praktisk information:

Kursfika och lunch ingår

Kursbeskrivning:

 • En introduktion till området Samhällsskydd och beredskap
 • Samhällets skyddsvärden
 • Risker och hot
 • Det svenska krishanteringssystemet
 • Samverkansområdena inom krishanteringssystemet
 • Regelverk (Lokalt, regionalt, nationallt)
 • En introduktion till: Gemensamma grunder för samverkan och ledning
  1. Utgångspunkter
  2. Sätt att tänka
  3. Sätt att göra
 • Olika aktörers roller och ansvar
 • Civilförsvar